1. نوار بهداشتي بالدار بانوان (نان وون - مشبک )
  2. نوار بهداشتي بالدار بانوان ايرليد (تري فولد بزرگ و متوسط)

© All Rights Reserved for Barg Harir Co.