امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بازدید آقای دکتر عباسی وزیر تعاون دولت دهم از غرفه شرکت تعاونی حریر یزد در نمایشگاه توانمدیهای بخش تعاون